Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($string, ...$args) in /home/arenbg181/public_html/aren-s/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12
Политика за поверителност » Портал за Бизнес Развитие

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние подхождаме с отговорност към Вашето лично пространство и неприкосновеност и целим да спечелим доверието на всеки наш гост чрез въведените от нас високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни е твърдо решен да положи необходимите усилия, за да извършва всеки детайл от дейността си в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

Кои сме ние?

Ние сме АРЕН ООД – дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175306558, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красно село 191, Тел: +359 88 7 06 44 24; e-mail: sales@portabiz.pro. В редица случаи ние сме администратор на Вашите лични данни и ги обработваме съобразно описаните по-долу условия.

Защо обработваме Вашите лични данни и на какво основание?

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас – на основание чл. 6, б. б) от Общия Регламент за Защита на Личните Данни Нашата търговска дейност, включително чрез portabiz.pro е насочена към бизнеса, поради което личните данни, които обработваме, са силно ограничени, тъй като търговските дружества не са субекти на лични данни, а само физическите лица, които ги представляват, както и техните служители.

Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви;
 • управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • изготвяне на регистрационен профил.

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • данни за направените поръчки чрез регистрирания профил;
 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

 

Ние събираме Ваши лични данни при регистрация на портала ни, както и в случаите, когато изпратите такива данни на посочената от нас електронна поща за връзка. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител, за да може същия да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път. Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас.

Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на търговски съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

Получили ли сте e-mail или телефонно обаждане от нас, което считате за „директен маркетинг“ и непоискано търговско съобщение?

В определени случаи, ние може да обработваме лични данни за целите на директния маркетинг. Такъв тип обработване се основава на законния (легитимен) интерес на АРЕН ООД, или на базата на Вашето изрично съгласие. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване с e-mail на: sales@portabiz.pro, или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

Пазим ли Ваши лични данни след като вече сме преустановили отношенията си?

Да. Ние сме законово задължени да съхраним Вашите лични данни за определени от различни закони срокове, или за целите на осигуряване на нашата възможност за защита срещу потенциална претенция/иск или осигуряване на необходимото сътрудничество на държавен орган.

Нужно ли е Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни от нас?

Обикновено, Вашето съгласие не е необходимо, тъй като спазвайки всички приложими разпоредби в сферата на защита на личните данни, бихме могли да обработваме Вашите лични данни и без изрично съгласие във всички случаи, когато обработването е необходимо за изпълнение на договора ни, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди самото сключване на договор. Въпреки това, съгласие изискваме за по-специфични дейности по обработване на лични данни – като напр. използването на определени „бисквитки“. Повече за тях може да научите в нашата „Политика за използване на бисквитки“. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази Политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги. На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Евентуалното оттегляне на даденото съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения.

Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и съобразно изискванията на Общия Регламент за Защита на Личните Данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на субектите на лични данни

Всеки ползвател на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки субект на лични данни има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Субектът на личните данни може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Субектът на лични данни оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Субектът на лични данни възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Субектът на лични данни има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но субектът на лични данни не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на лични данни ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на лични данни.

Как може да упражните правата си?

Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5) или до компетентния съд. Ние ще Ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нас на: sales@portabiz.pro

Промяна на настоящото Уведомление за поверителност

Ние си запазваме правото да променим и актуализираме настоящото Уведомление за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.

Последна актуализация: 13.09.2019 г.

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.

Защо го правим

За да бъде успешен, всеки бизнес, трябва да изгради екосистема от професионалисти около себе си.

Но как да намерим нистина стойностните предложения? Как де се доверим на определена фирма или човек, когато всички твърдят че са най-добрите?

С бумът на съдържание в социалните мрежи, правилните реклами все по-рядко достигат до правилните хора, а когато достигнат се появяват мигновено и са затрупани с голи снимки от морето и гозбите на мама. Всеки бизнес и всеки човек генерира непрекъснато снимки, видеа, мисли и писания, които объркват все по-заетите хора на бизнеса.

Виждайки тази ситуация, решихме да направим един изолиран остров за фокусиране върху това, което искаме да постигнем в живота. Да премахнем всичко, което ни разсейва, да премахнем пошлото съдържание и лъжливите реклами. Да запазим професионализма и истинската стойност за клиента. За да изградим заедно новата бизнес среда в България!

Лесно е, защото сме заедно!

Екипът на АРЕН

×

Количка